ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

-Θα ανέθετες σε τρίτον, εκπόνηση μελέτης ή κατασκευή έργου, χωρίς να τον υποχρεώσεις να είναι ασφαλισμένος, για ότι προκύψει και μέχρι την παράδοσή του;
-Μπορεί να γίνει αποδεκτή προσφορά σε διαγωνισμό Δημοσίου ή σοβαρού Ιδιώτη, χωρίς να υπάρχει σε αυτήν πρόβλεψη – υποχρέωση ασφάλισης του έργου;