ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Το σκάφος είναι ένας τρόπος ζωής που σας δίνει μία μοναδική ποιότητα ζωής και αίσθηση ελευθερίας. Για να απολαύσετε πραγματικά αυτά που σας προσφέρει πρέπει να είσαστε ήσυχοι και για την προστασία του σκάφους και για την προστασία των προσώπων που φιλοξενείτε σε αυτό.

Η εταιρεία μας  προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής για την υποχρεωτική από τον νόμο Αστική τους Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κάθε τύπου σκαφών και άλλων πλωτών μέσων, μηχανοκίνητων ή όχι επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης π.χ.: φουσκωτών, ταχύπλοων, ιδιωτικών ιστιοπλοϊκών, jet ski, σκαφών που χρησιμοποιούνται για έλξη σκιέρ, αλεξίπτωτου, κτλ.

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση και την ιπποδύναμη του σκάφους.

Επίσης η εταιρείας μας μπορεί να συνοδεύσει την ασφάλεια αστικής ευθύνης σκάφους με θαλάσσια βοήθεια, ένα ασφαλιστικό προϊόν μοναδικό και αναγκαίο για κάθε ιδιοκτήτη σκαφών. Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με το μήκος του σκάφους.

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.

Αυτή η ασφάλεια είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 2743/99.

Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους σε περίπτωση ζημιάς  (όπως π.χ. τραυματισμός/ θάνατος τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών, λιμένων κτλ.)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης και άλλους κινδύνους.

Η κάλυψη αυτή προστατεύει από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.

Αλλάζουν τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης των σκαφών αναψυχής.

Σύμφωνα με το Νόμο Υπ’ αριθ. 4256 (ΦΕΚ Α” 92/14-04-2014), τα νέα όρια τα οποία ισχύουν από 14/4/2014 έχουν ως εξής:

  1. α. Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gt υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6/2012 (Α” 7).

  2. β. Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για:

    1. i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν, από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ που ίσχυε πριν.
    2. ii) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, το ίδιο όπως ίσχυε πριν.

    iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, από ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ που ίσχυε πριν.